Kategorier
Okategoriserade

Årsmötesprotokoll 19-05-11

§1  Mötets öppnande.
Ordförande Mats Kjäll öppnade mötet.

§2  Godkännande av dagordningen.
Mötet godkände dagordningen.

§3  Mötets utlysande.
Mötet ansåg att kallelse till mötet gått ut i god tid.

§4  Fastställande av röstlängd.
Till mötet har 20 medlemmar med rösträtt kommit.

§5  Val av mötets ordförande och sekreterare.
Till mötets ordförande valdes Mats Kjäll och till sekreterare valdes Peter Forslund.

§6  Val av mötets justeringsmän tillika rösträknare.
Till justeringsmän och rösträknare valdes Ove Johansson och Thomas Berggren.

§7  Årsberättelse.
Årsberättelsen föredrogs av Johan Karlsson.
Mötet godkände årsberättelsen.

§8  Balans och resultatrapport.
Kassör Hans Hedlund Gick igenom balans och resultatrapporten. Mötet godkände balans och resultatrapporten.

§9  Revisionsberättelse.
Då ingen revisor fanns på plats så gick Kassören igenom revisionsberättelsen.
Mötet godkände revisionsberättelsen.

§10  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet.

§11  Val av Sekreterare på 2 år.
Valberedningens förslag var Peter Forslund.

Peter Forslund återvaldes för en period av 2 år.

§12  Val av kassör på 2 år.
Valberedningens förslag var Hans Hedlund.

Hans Hedlund återvaldes för en period av 2 år.

§13  Val av webbmaster på 2 år.
Valberedningens förslag var Göran Svarén. Göran Svarén omvaldes för en period av 2 år.

§14  Val av 2 suppleanter på 1år.
Valberedningens förslag var Jonny Eberholm och Kent Lindblom.

Jonny Eberholm återvaldes som suppleant på 1år.
Kent Lindblom återvaldes i sin frånvaro som suppleant på 1år.

§15  Val av revisor på 1 år.
Valberedningens förslag var Patrick Larsson.

Patrick Larsson återvaldes som revisor på 1 år

§16  Val av valberedning på 1 år.
Thomas Bergren återvaldes som valberedare på 1 år

§17  Motioner.
Inga motioner har inkommit.

§18  Budget och verksamhetsplan för 2019-2020.
Verksamheten kommer att fortlöpa som tidigare.

§19  Övriga frågor.
Det framkom att medlemmarna skulle vilja ha romprovning igen,
då den var väldigt populär. Medlemmarna vill även ha en ginprovning.

§20  Mötets avslutande.
Ordförande Mats Kjäll tackade för visat intresse och avslutade mötet.